X

Kontakt


Adresat:

Temat:


(*) Czerwone pola zawierają błędy
Wiadomość została wysłana
x

Rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymać dostęp do osobistej platformy klienta:

 • Dostęp do Twoich plików
 • Prezentacje i publikacje tylko dla Ciebie
 • Komunikacja z doradcą CBRE
Captcha image przeładuj
(*) Czerwone pola zawierają błędy
X

Nie masz czasu
szukać ofert?


Znajdziemy je dla Ciebie. Określ, co Cię interesuje, a nasz doradca bezpłatnie wyszuka i zarekomenduje Ci najciekawsze oferty.

Pozostaw dane kontaktowe

Skontaktujemy się z Tobą z propozycją ofert spełniających Twoje oczekiwania.


(*) Czerwone pola zawierają błędy
X

Regulamin


© 2014 CBRE sp z o.o. .CBRE oświadcza, iż niniejsza informacja pochodzi ze źródeł, które uważa za wiarygodne. Prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej wydajności nieruchomości. Użytkownik i jego doradcy winni przeprowadzić szczegółową, niezależną analizę nieruchomości, aby stwierdzić czy dana nieruchomość spełni jego wymagania.

 • Warunki Korzystania z Serwisu
 • Niniejsze Warunki Korzystania („Umowa“) są formą mowy prawnej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i CBRE, Inc. („CBRE“, „my“, „nas“, „nasz“, „naszego“) i określają, pomiędzy innymi, zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.officego.pl oraz http://www.industrialgo.pl (zwanego odtąd „Serwisami“).

  Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie; zmodyfikowana wersja Umowy zostanie zamieszczona pod adresem http://www.cbre.pl/pl_en/terms_of_use. Jeżeli Użytkowniknie zgadza się lub nie może dostosować się do wymogów niniejszej Umowy ze zmianami, prosimy o nie korzystanie z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmian w Umowie na stronach Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje Umowę ze zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostarczenia naszych produktów i usług każdemu w każdym czasie.

  Niniejsza Umowa zawiera wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się na regulamin i warunki niniejszej Umowy bez żadnych zastrzeżeń, modyfikacji, uzupełnień lub skreśleń. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania z Serwisu zawartymi w niniejszej Umowie, nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu. W przypadku niezastosowania się do dowolnego zapisu niniejszej Umowy, Użytkownik może stracić dostęp do Serwisu z lub bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Upoważnieni Użytkownicy

  1.1 Dostępność. Aby móc korzystać z niniejszego Serwisu, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Niniejszym Użytkownik oświadcza, że (i) przeczytał i rozumie oraz zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz że (ii) ma ukończone co najmniej 18 lat. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się lub nie może dostosować się do zasad i warunków niniejszej Umowy, prosimy o nie wchodzenie na niniejszą stronę.

  1.2 Rejestracja. CBRE zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pewnych informacji dostępnych w Serwisie jedynie dla zatwierdzonych i zarejestrowanych Użytkowników. Jeżeli jakaś część Serwisu wymaga rejestracji w celu uzyskania do niej dostępu, Użytkownik zgadza się podać zgodne z prawdą informacje, w tym, w szczególności, nazwę Użytkownika i hasło, a także imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu oraz aktualny adres e-mail („informacje o koncie“). Użytkownik zgadza się podać dokładne informacje o koncie oraz aktualizować je, aby zapewnić ich dokładność. CBRE używać będzie informacji o koncie zgodnie ze swoją Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem http://www.cbre.pl/pl_en/privacy_policy, jak opisano w punkcie 6 niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojej nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o próbie jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia swojej nazwy Użytkownika, hasła lub konta. CBRE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z konta, a Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności CBRE, jej partnerów, spółki matki, spółki zależne, agentów, podmioty stowarzyszone i/lub licencjodawców, w zależności od wymogów, za wszelkie niewłaściwe, nieautoryzowane lub nielegalne użycia konta Użytkownika.

 2. Licencja na korzystanie z Serwisu

  2.1 Przyznanie licencji. CBRE przyznaje ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną licencję na dostęp i korzystanie z Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. CBRE zastrzega sobie wszelkie prawa i tytuły nieprzyznane w ramach niniejszej licencji w najszerszym możliwym zakresie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Surowo zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w ramach niniejszej Umowy.

  2.2 Ograniczenia. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) korzystać z Serwisu, aby reprodukować, przekazywać, wyświetlać lub rozpowszechniać materiałów chronionych prawami autorskimi na dowolnym nośniku lub za pomocą dowolnej metody, bez wyraźnej pisemnej zgody CBRE, (ii) kopiować, przechowywać, edytować, modyfikować, przygotowywać wszelkich prac pochodnych lub zmieniać w żaden sposób treści prezentowanych w niniejszym Serwisie, lub (iii) korzystać z naszego Serwisu w sposób naruszający warunki niniejszej Umowy. Serwis jest własnością CBRE i jest chroniony przez prawa autorskie Stanów Zjednoczonych i traktaty międzynarodowe. Użytkownik nie będzie udzielać dalszych licencji, dokonywać cesji, lub przenosić licencji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy. Wszelkie próby udzielania dalszych licencji, dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowiązków lub zobowiązań w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy jest nieważny.

 3. Dodatkowe ograniczenia

  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (a) podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub prezentować nieprawdziwy związek Użytkownika z inną osobą lub podmiotem; (b) prowadzić działań takich jak spamowanie, flooding, zbieranie adresów e-mail lub innych danych osobowych, spidering, screen scraping, database scraping lub innych działań mających na celu uzyskania listy Użytkowników lub innych informacji, w szczególności, ofert nieruchomości dostępnych w witrynie; (c) wysyłać łańcuszków i piramid za pośrednictwem witryny; lub (d) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć stan Serwisu lub przeszkadzać innym w prawidłowym korzystaniu z Serwisu.

 4. Prawa autorskie i własność intelektualna

  4.1 Użytkownik potwierdza, że CBRE jest właścicielem lub ma licencje na wszelkie tytuły i prawa autorskie oraz treści prezentowane w Serwisie. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do wszelkich licencjonowanych treści umieszczonych w Serwisie są własnością posiadaczy tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i traktatami oraz podlegać ograniczeniom zgodnie z takimi prawami lub traktatami.

  4.2 Zamieszczone zdjęcia są własnością ich właścicieli; ich użycie bez wyraźnej pisemnej zgody właścicieli jest zabronione.

 5. Znaki towarowe i znaki towarowe stron trzecich

  Poniżej przedstawiono zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe CBRE: CBRE i jej logo,a także pewnie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga CBRE (zbiorowe określane „znakami towarowymi CBRE“) używane w ramach dostarczania przez CBRE towarów i usług. Serwis może zawierać znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga stron trzecich. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo w związku z znakami towarowymi CBRE lub znakami towarowymi stron trzecich.

 6. Polityka prywatności

  O ile nie zostało to uwzględnione w niniejszej Umowie, korzystanie z Serwisu podlega Polityce Prywatności CBRE, która zostaje włączona do Umowy na mocy niniejszego odwołania. Należy przeczytać i zrozumieć warunki polityki prywatności CBRE. CBRE może współpracować z każdą instytucją, urzędnikami państwowymi lub osobami trzecimi i ujawnić im informacje (w tym informacje dotyczące konta Użytkownika) bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w związku z jakimkolwiek dochodzeniem, postępowaniem lub roszczeniem wynikającym ze stwierdzonego naruszenia bądź złamania prawa związanego lub niezwiązanego z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z niniejszego Serwisu.

 7. Przesłane materiały i inne informacje

  Jeżeli Użytkownik przesyła nam lub zamieszcza w Serwisie dowolną ofertę nieruchomości, oświadczenie, komentarz, opinię, sugestię lub dowolną pracę swojego autorstwa (łącznie zwane „materiałami“), w tym, bez ograniczeń, materiały dotyczące wszelkich naszych produktów lub usług, nie mają one charakteru tajnego lub poufnego i mogą zostać wykorzystane przez CBRE w dowolny sposób. Prosimy o nie przesyłanie nam żadnych materiałów, które, zdaniem Użytkownika, mogłyby zawierać informacje poufne lub zastrzeżone. Żadne materiały przesłane nam nie będą traktowane jako poufne. Nie prowadzimy procesu pre-selekcji materiałów i nie jesteśmy zobowiązani do czytania jakichkolwiek materiałów nam przesłanych. Przesyłając lub dostarczając nam materiały: (i) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że materiały są jego autorstwa i że żadna strona trzecia nie ma do nich praw, oraz że nastąpiło zrzeczenie się wykonywania wszelkich osobistych praw autorskich, oraz (ii) przyznaje nam wolne od opłat, niezastrzeżone, globalne, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne i w pełni zbywalne oraz podlegające udzielaniu dalszych licencji, prawo i licencję do korzystania, reprodukowania, publikowania, dystrybuowania, wyświetlania, tłumaczenia, podsumowywania, modyfikowania lub zmieniania takich materiałów (w części lub w całości) i/lub do wykorzystania ich w innych pracach w dowolnej formie, mediach, technologii - znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, według własnego uznania, z podaniem lub nie, imienia i nazwiska Użytkownika.

 8. Czas obowiązywania Umowy

  Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez CBRE.

 9. Disclaimers

  9.1 Serwis (oraz wszelkie treści w nim zamieszczone) jest dostarczany „taki, jaki jest”. Użytkownik korzysta z niniejszego Serwisu na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, CBRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub innych gwarancji tytułu lub nienaruszalności. CBRE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że niniejszy Serwis będzie wolny od strat, zniszczeń, szkód, uszkodzeń, napadów, wirusów, zakłóceń, działalności hakerskiej lub innych naruszeń bezpieczeństwa i CBRE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z nimi związanej.

  9.2 CBRE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że korzystanie lub wyniki korzystania z Serwisu (w tym wszystkich jego treści) jest lub będzie dokładne, rzetelne, aktualne, ciągłe lub pozbawione błędów. CBRE może zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części lub funkcji niniejszego Serwis bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli CBRE postanowi zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszego Serwisu, nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich.

  9.3 Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zawarte w niniejszym Serwisie są podane z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia błędów, pominięć, zmian cen, warunków najmu lub innych oraz mogą ulec wcześniejszej sprzedaży, wynajmowi lub finansowaniu, a także anulowaniu bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prognozy, opinie, założenia i szacunki zawarte w niniejszym Serwisie zostały podane jedynie dla przykładu i mogą nie przedstawiać bieżących lub przyszłych wyników prezentowanych nieruchomości. Użytkownik oraz jego doradcy prawni i podatkowi winni przeprowadzić własną analizę wszelkich nieruchomości przedstawionych w Serwisie oraz wszelkich planowanych transakcji związanych z nieruchomościami prezentowanymi w niniejszym Serwisie.

  9.4 Użytkownik potwierdza, że wszelkie przesłane nam informacje zostały przekazane na własne ryzyko Użytkownika. CBRE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiejkolwiek straty lub zobowiązania w jakikolwiek sposób związane z tego typu informacjami.

  9.5 Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu CBRE mogą zawierać materiały należące do osób trzecich. Użytkownik potwierdza, że CBRE nie ponosi odpowiedzialności za takie treści, produkty lub usługi.

 10. Ograniczenie odpowiedzialności

  W żadnym wypadku CBRE nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody pośrednie, generalne, szczególne, przypadkowe, wtórne, retorsyjne lub inne (w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, przerwanie działalności, uszkodzenie plików, utratę informacji biznesowej lub dowolną stratę natury finansowej) nawet jeśli CBRE została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód. Żadna ustna lub pisemna informacja lub porada udzielona przez CBRE lub osoby trzecie nie zawiera gwarancji i ani Użytkownik ani żadna osoba trzecia nie mogą opierać się na takich informacjach lub poradach. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie gwarancji dorozumianych lub ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, tak więc powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą ale nie muszą mieć zastosowania.

 11. Zwolnienie z odpowiedzialności

  Niniejszym Użytkownik zwalnia CBRE, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, wykonawców, oraz licencjodawców z odpowiedzialności za powództwa lub roszczenia wynikające ze (i) złamania przez Użytkownika niniejszej Umowy, w tym, lecz nie wyłącznie naruszenie przez Użytkownika praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich (ii) korzystania lub niewłaściwego korzystania z niniejszego Serwisu.

 12. Uwagi ogólne

  12.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie połączenia dial-up, DSL, modemu kablowego lub innej formy dostępu do internetu oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do dostępu i korzystania z witryny.

  12.2 CBRE postępuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, ale nie wyłącznie, regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i przepisami poszczególnych krajów dotyczącymi sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów.

  12.3 CBRE oraz jej partnerzy handlowi mogą prezentować reklamy lub materiały promocyjne w Serwisie lub poprzez niego. Udział Użytkownika w promocjach wszelkich reklamodawców zewnętrznych oraz porozumienia z nimi związane odbywające się w lub za pośrednictwem Serwisu dotyczą wyłącznie Użytkownika i innego podmiotu, a udział Użytkownika podlega zastrzeżeniom zasad i warunków związanych z taką reklamą lub promocją. Użytkownik potwierdza, że CBRE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich materiałów osób trzecich w Serwisie.

  12.4 Jeżeli Użytkownik wie o lub podejrzewa naruszenie praw autorskich, prosimy o skontaktowanie się z CBRE ; Web Marketing Director, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Zawiadomienie powinno zawierać wszystkie informacje umożliwiające ustalenia osoby(osób), w/g, których istnieje uzasadnione przypuszczenie o dopuszczenie sie naruszenia w/w praw

  12.5 Niniejsza Umowa podlega prawu Unii europejskiej. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądu(ów) wojewódzkich lub stołecznego w przypadku wszelkich roszczeń, działań prawnych lub sporów z CBRE lub związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z witryny, a sprawy z nimi związane powinny toczyć się w mieście stołecznym Warszawa.

  12.6 CBRE może wysłać zawiadomienia do Użytkownika w sprawach związanych z korzystaniem z witryny, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w informacjach o koncie, wysyłając list za pośrednictwem poczty pod adres kontaktowy wymieniony w informacjach o koncie, lub poprzez zamieszczenie powiadomienia na stronie wyświetlanej w momencie zalogowania się an konto Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji w taki sposób. O ile w treści powiadomienia nie stwierdzono inaczej, wchodzi ono w życie natychmiast.

  12.7 Informacje kontaktowe. Pytania dotyczące niniejszego Serwisu lub korzystania z niego prosimy kierować na adres warsaw.office@cbre.com, lub pod numer telefonu +48 22 544 8000.

  Użytkownik potwierdza, że przeczytał Umowę, zrozumiał ją i będzie stosował się do jej warunków. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Umowa ta stanowi pełne i wyłączne porozumienie między nim a CBRE i zastępuje wszelkie propozycje lub wcześniejsze porozumienia ustne lub pisemne oraz wszelkie inne formy komunikacji odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

X

Polityka prywatności


Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami

To jest polityka prywatności („Polityka Prywatności“), obowiązująca od 10 stycznia 2006, dla serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.cbre.pl („Serwis“) udostępnianego przez CBRE, Inc., prawnego właściciela Serwisu oraz jej spółki stowarzyszone („CBRE“, „my“, „nas“ lub „nasz“). Niniejsza Polityka Prywatności określa naszą politykę dotyczącą zbierania, użytkowania oraz ujawniania pewnych informacji w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu. Korzystanie z niniejszego Serwisu jest równoznaczne ze zrozumieniem i zaakceptowaniem warunków niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności została włączona do Zasad i Warunków Korzystania z Serwisu, dostępnych pod adresem http://www.cbre.pl/pl_en/privacy_policy, które regulują ogólne zasady korzystania z niniejszego Serwisu, i stanowi ich część.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności Użytkownika; nasza Polityka Prywatności ma na celu pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe przesłane do nas oraz pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności będzie stale oceniana, uwzględniając nowe technologie, praktyki biznesowe i potrzeby naszych klientów. Wraz z aktualizacją i dywersyfikacją naszych produktów i usług, niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej strony pod kątem aktualizacji. Dochowamy starań aby zamieszczać wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zanim wejdą one w życie. Jeżeli dokonamy istotnych zmian niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany na niniejszej stronie, przez e-mail lub poprzez powiadomienie na stronie głównej naszego Serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w celu wykluczenia danych osobowych z naszej listy celów marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt pod adresem warsaw.office@cbre.com lub listownie: Director of Web Marketing, CBRE Sp. z o.o.

Uwaga: korzystając z lub rejestrując się w naszym Serwisie lub podając dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Rodzaje zbieranych informacji

Serwis zawiera kilka obszarów, w których Użytkownik może przesłać nam informacje. Serwis jest również wyposażony w funkcję automatycznego zbierania danych od Użytkowników. Odniesienia do "danych osobowych i informacji o koncie" zawarte w Polityce Prywatności oznaczają imię i nazwisko, nazwę firmy, numer konta, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące subskrypcji (tj. poszczególne rodzaje rynków lub rodzajów nieruchomości, na temat których Użytkownik życzy sobie otrzymywać informacje), oraz wszelkie inne informacje, które służą identyfikacji Użytkownika lub pozwalają nam skontaktować się z nim.

Informacje podawane przez Użytkownika dobrowolnie

Rejestracja: Użytkownik odwiedzający nasz serwis bądź przeprowadzający w nim transakcje może zostać poproszony o zarejestrowanie się w serwisie lub o podanie danych osobowych i informacji o koncie. Kiedy Użytkownik dostarczy te informacje, poinformujemy go w jaki sposób możemy z nich korzystać. Jeżeli Użytkownik poinformuje nas, że nie chce byśmy korzystali z tych danych do dalszego kontaktu z Użytkownikiem (poprzez procedurę rezygnacji („opt-out“) opisaną poniżej) uszanujemy jego życzenie. Możemy także zaoferować możliwość zapisania się do naszego newslettera. W procesie rejestracji należy podać nazwę Użytkownika i hasło, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i poprawny adres e-mail. Obowiązkiem Użytkownika jest zachowanie hasła w ścisłej tajemnicy.

Komunikacja z naszej strony, newslettery i oferta promocyjna: W celu informowania naszych Użytkowników o aktualnościach, produktach i usługach, możemy wysyłać im e- maile i komunikaty na adres e-mail podany nam podczas rejestracji w naszym Serwisie. Jeżeli Użytkownik postanowi dołączyć do dowolnej z naszych list e-mailowych, a później zdecyduje, że nie chce od nas otrzymywać informacji o nowościach i promocyjnych wiadomości e-mail, może wypisać się z takiej listy, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu wysyłanym do Użytkownika. [Uwaga: Procedura rejestracyjna Użytkownika powinna zawierać wyraźną informację, że Użytkownik zgadza się otrzymywać zarówno newslettery i promocyjne wiadomości e- mail lub, ewentualnie, CBRE powinna zapewnić możliwość zapisania się jedynie do newslettera lub newslettera i promocyjnych wiadomości e-mail.]

Kontakt: Użytkownik może zawsze skontaktować z nami w kwestii problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Serwisu. Naszą standardową praktyką biznesową jest przechowywane wszelkich informacji dotyczących odwiedzających nasz Serwis abyśmy mogli lepiej służyć naszym Użytkownikom.

Informacje dostarczane przez podmioty trzecie

Linki: Korzystając z naszego Serwisu, Użytkownik może kupić produkty lub zyskać dostęp do usług dostarczanych przez naszych partnerów poprzez kliknięcie w pewne linki lub odnośniki. Niektórzy z tych partnerów mogą dzielić się z nami pewnymi informacjami udostępnionymi przez Użytkowników. Klikając na odnośniki lub oferty promocyjne w naszym Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę, abyśmy mogli otrzymywać i wykorzystywać informacje (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej), które Użytkownik może przekazać naszym partnerom, na takich samych warunkach, jakby Użytkownik przekazywał te informacje bezpośrednio nam. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za inne strony internetowe, ich polityki prywatności lub to jak traktują informacje o swoich Użytkownikach. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób traktują one dane osobowe Użytkowników.

Wykorzystanie informacji od podmiotów trzecich: Użytkownik może udostępniać informacje także innym stronom sieci web lub podmiotom, m.in. zajmującym się tworzeniem profesjonalnych list marketingowych aby otrzymywać specjalne oferty od ich partnerów. Strony te lub podmioty mogą zgodzić się na udostępnianie tych informacji nam. To, czy jakikolwiek podmiot trzeci faktycznie udostępnia nam dane swoich Użytkowników i w jakim zakresie udostępnia nam te informacje, będzie zależeć od ich umowy z nami i ich polityki prywatności. CBRE zakłada brak odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna w przypadku jeżeli partner lub inna strona internetowa lub podmiot zbiera, wykorzystuje lub udostępnia, wszelkie informacje o swoich Użytkownikach z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązującego prawa.

Dane Marketingowe: CBRE może zakupić dane marketingowe od stron trzecich i dodać je do istniejącej bazy Użytkowników aby móc w lepszy sposób kierować naszą ofertę reklamową i dostarczać trafne informacje, którymi, naszym zdaniem, Użytkownik może być zainteresowany. Możemy również powiązać te dane marketingowe z danymi osobowymi dostarczonymi nam przez Użytkownika.

Automatyczne Zbieranie Danych

Cookies: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) na stronach naszego Serwisu. Używamy plików cookie w celu identyfikacji Użytkownika, aby zagwarantować, że nikt inny nie może się on jednocześnie zalogować na konto Użytkownika z innego komputera i aby móc lepiej służyć naszym Użytkownikom na podstawie ich preferencji podanych podczas rejestracji. Możemy również korzystać z plików cookie, aby ułatwić prowadzenie wszelkich ankiet i oferowanie promocji.

Śledzenie wydajności: Czasami używamy plików cookie, a także technologii śledzenia, np. sygnałów nawigacyjnych („web beacons“), w ramach promocyjnych wiadomości e-mail, które wysyłamy do naszych abonentów, lub ogłoszeń reklamowych zamieszczonych w naszym Serwisie. Te narzędzia śledzenia wydajności pomagają nam sprawdzić, czy odbiorca e-maila ukończy wydarzenie, np. zapisanie się na bezpłatny okres próbny. Takie informacje nie służą identyfikacji Użytkownika i zbierane są na poziome zagregowanym. Czasami wykorzystujemy usługi podmiotów trzecich, aby pomóc nam śledzić aktywność w naszym Serwisie. Te podmioty trzecie mogą korzystać z tymczasowych plików cookie i/lub technologii sygnałów nawigacyjnych, aby ułatwić śledzenie, jednakże dane te nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika. Podmioty trzecie, których produkty lub usługi są ​​dostępne w naszym Serwisie mogą również korzystać z plików cookie; zachęcamy do sprawdzenia ich polityki prywatności pod kątem informacji dotyczących plików cookie oraz innych praktyk związanych z polityką prywatności.

Sprzedawcy: CBRE może udostępnić dane osobowe Użytkownika firmom działającym jako upoważnieni przedstawiciele (np. agenci rozliczeniowi kart kredytowych, obsługa klienta/dział wsparcia) udostępniający nasze usługi Użytkownikowi, który zgadza się korzystać z nich jedynie w określonym celu. Każdy sprzedawca musi zgodzić się na wdrożenie i utrzymanie uzasadnionych procedur i praktyk związanych z bezpieczeństwem, dostosowanych do charakteru informacji udostępnianych przez Użytkownika, w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, użytkowaniem, modyfikowaniem lub ujawnieniem. Ponieważ działamy na całym świecie, dane Użytkownika mogą zostać przesłane do do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych jak kraj w którym Użytkownik korzysta z Serwisu. W przypadku takiego przesłania danych Użytkownika, my lub nasi sprzedawcy, w zależności do wymogów, zapewnią odpowiednie środki bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Podmioty powiązane: W przypadku fuzji CBRE i innego przedsiębiorstwa, lub w przypadku przeniesienia naszego majątku, Serwisu lub działalności, CBRE może ujawnić lub przesłać dane osobowe Użytkownika w związku z taką transakcją. W przypadku takiego transferu, CBRE powiadomi Użytkownika poprzez e-mail lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia w naszym Serwisie na okres 30 dni od dokonania takiej zmiany w strukturze własności CBRE, w wyniku której ulegnie zmianie sposób zarządzania danymi osobowymi Użytkownika.

Ujawnienie danych z przyczyn prawnych: Będziemy także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub gdy będzie to wynikać z przepisów obowiązującego prawa, w odpowiedzi na wniosek organów ścigania, lub w szczególnych przypadkach, gdy mamy powody uważać, że ​​ ujawnienie danych osobowych jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciwko komuś, kto może powodować szkody lub ingerować (celowo lub nie) w nasze prawa lub mienie.

Upadłość: Użytkownik powinien mieć świadomość, że sądy wyrokujące w oparciu o zasady słuszności (courts of equity) takie jak Sąd Upadłościowy, mogą, w pewnych okolicznościach, zezwolić na udostępnienie lub przekazanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez jego zgody.

Zgoda na przetwarzanie: Dostarczając nam dane osobowe, Użytkownik potwierdza, że w pełni rozumie niniejsze zasady i jednoznacznie wyraża zgodę na przekazanie takich danych osobowych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie w Polsce i innych krajach lub terytoriach (EU). Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Stanach Zjednoczonych oraz EU. Przepisy prawne dotyczące przechowywania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą się różnić i być mniej rygorystyczne niż prawa kraju Użytkownika. Będziemy dokonywać komercyjnie uzasadnionych starań na rzecz przechowywania i przekazywania danych osobowych Użytkownika w chronionym, poufnym i bezpiecznym środowisku. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przekazywane lub wykorzystywane swoich danych osobowych w ten sposób, prosimy o nie rejestrowanie się i nie korzystanie z Serwisu.

Bezpieczeństwo

CBRE dąży do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika i jego preferencji zgodnie z ich zamierzonym użytkowaniem. Wykorzystujemy technologię Secure Socket Layers („SSL“) aby chronić przesyłane poufne dane osobowe takie jak numer karty kredytowej. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a wdrożone procedury mają na celu ochronę zbieranych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, użytkowaniem, modyfikowaniem lub ujawnieniem.

Choć podejmujemy (i wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców podjęcia) komercyjnie uzasadnionych środków bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych zgromadzonych i przechowywanych w Serwisie, ze względu na otwarty charakter sieci internetowej, nie możemy zagwarantować, że wszelkie dane osobowe przechowywane na naszych serwerach, lub przekazywane przez lub do Użytkownika, będą chronione przed nieautoryzowanym dostępem; nie ponosimy także żadnej odpowiedzialności za kradzież lub utratę, nieautoryzowany dostęp czy uszkodzenia, lub przechwycenie danych czy komunikacji. Korzystając z niniejszego Serwisu Użytkownik potwierdza, że rozumie i wyraża zgodę na podjęcie tego ryzyka.

Zmiana ustawień i preferencji

Prawo do rezygnacji (opt-out): Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z któregokolwiek z naszych programów marketingowych, wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji od nas poprzez pocztę e-mail, faks lub telefon, lub zmienić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt w następujący sposób: (i) pod numerem telefonu +48 22 544 8000, Director of Web Marketing; (ii) za pośrednictwem faksu pod numerem +48 22 544 8001; (iii) przez e-mail, stosując się do procedury rezygnacji opisanej w treści dowolnego e-maila zawierającego materiały marketingowe przesłanego przez CBRE lub przez wysłanie nam e-maila na adres warsaw.office@cbre.com, załączając kopię e-maila otrzymanego od nas i wpisując „Usuń“ w tytule wiadomości; lub (iv) za pośrednictwem poczty, powierzając sprawę naszemu Director of Web Marketing, CBRE Sp. Z o.o.., Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa. Decyzja Użytkownika o nie otrzymywaniu od nas newslettera, materiałów promocyjnych czy marketingowych: (a) nie uniemożliwia CBRE korespondencji z Użytkownikiem, przez e-mail bądź w inny sposób, w związku z istniejącym w przeszłości powiązaniem z nami; (b) nie uniemożliwia CBRE, w tym jej pracownikom, wykonawcom, agentom i innym przedstawicielom, dostępu do i przeglądania danych osobowych Użytkownika w procesie konserwacji i ulepszania Serwisu.

Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności: Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na naszą Politykę Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę Prywatności, prosimy o nie korzystanie z niniejszego Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, tym samym zachęcamy Użytkowników do zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności raz na jakiś czas. Dalsze korzystanie z naszego Serwisu po opublikowaniu zmian tych warunków oznacza, że ​​Użytkownik akceptuje te zmiany.

X

Zamówienie


Poland Industrial Map (Magazynowa i logistyczna mapa Polski) to doskonałe narzędzie dla potencjalnych inwestorów, deweloperów oraz najemców.

Jeżeli chcieliby Państwo zamówić najnowsze wydanie magazynowej i logistycznej mapy Polski, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn zm.

22 544 8000 warsaw.office@cbre.com
Strefa klienta

Logowanie

Formularz resetowania hasła

Aby zmienić hasło musisz podać adres email przypisany do twojego konta.
(*) Czerwone pola zawierają błędy
Nie pamiętasz hasła? Powrót do logowania

Referencje

FMC TECHNOLOGIES

W imieniu firmy FMC Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie chcielibyśmy podziękować zespołowi CBRE
za współpracę projekcie znalezienia nowej powierzchni biurowej spełniającej standardy naszej firmy. CBRE uczestniczyło także w procesie negocjacji umowy najmu w krakowskim biurowcu Centrum Biurowe Lubicz 2.

Ich znajomość lokalnego rynku nieruchomości, duże zaangażowanie, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość oraz rzetelność sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie.

SNC Lavalin Polska

SNC Lavalin Polska sp. z o.o. potwierdza współpracę z firmą CBRE sp. z o.o. w zakresie wsparcia procesu relokacji powierzchni biurowej w Warszawie. 

Współpraca miała miejsce w okresie marzec 2013 - październik 2013 i przebiegała efektywnie. Zakres prac obejmował pozyskanie powierzchni biurowej w kompleksie Gdański Business Center w Warszawie, przy zagwarantowaniu korzystnych stawek czynszu. Zapotrzebowanie obejmowało ponad 2 000 mkw. powierzchni biurowej. 
Wnikliwa analiza potrzeb firmy SNC Lavalin Polska sp. z o.o. przez wykwalifikowany zespół specjalistów pozwoliła na dokonanie właściwego wyboru nowej lokalizacji. 

SNC Lavalin Polska sp. z o.o. wyraża uznanie dla profesjonalizmu i wysokiego poziomu świadczonych usług. CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy. 

IPSOS

Mam przyjemność wyrazić uznanie dla firmy CBRE, która wspierała Ipsos w projekcie konsolidacji powierzchni biurowych w Warszawie.

Do zadań CBRE należało pozyskanie powierzchni biurowej w budynku biurowym, który spełnia wszelkie wymagania techniczne oraz lokalizacyjne przy zagwarantowaniu korzystnych stawek czynszu. Zapotrzebowanie obejmowało ponad 2000 mkw. powierzchni biurowej.

CBRE zapewniło wspaniały zespół wykwalifikowanych specjalistów. Panie Joanna Kalinowska oraz Monika Strzelecka doskonale skupiły się na wymaganiach oraz potrzebach Klienta zapewniając kompleksową obsługę. 

Firma CBRE wykazała się profesjonalizmem w realizacji obowiązków, terminowością, rzetelnością, dużym zaangażowaniem oraz wsparciem na każdym etapie współpracy. CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mam przyjemność rekomendować do współpracy. 

HTC Poland

W imieniu firmy HTC Poland z siedzibą w Warszawie, chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm zespołu CBRE, a w szczególności Pana Radosława Pawlaka, z którym mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie pozyskania nowej, efektywnej powierzchni biurowej. Kluczowym kryterium dla HTC była odpowiednia lokalizacja nowego biura. Pan Pawlak był obecny podczas całego procesu oferując swoją wiedzę oraz odpowiadając na wszelkie pytania HTC podczas każdego etapu procesu.

Ich znajmość rynku nieruchmości, profesjonalne realizowane obowiązków, terminowość, rzetelność oraz duże zaangażowanie sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie. 

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

DENTSU AEGIS NETWORK POLAND

W imieniu firmy Dentsu Aegis Network Poland z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 49, chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm zespołu CBRE, a w szczególności Pani Katarzyny Żyluk oraz Miłosza Michalskiego, z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie pozyskania nowej, efektywnej powierzchni biurowej. Kluczowym kryterium dla Dentsu Aegis Network była odpowiednia lokalizacja nowej siedziby oraz to, aby był to nowo wybudowany budynek biurowy spełniający najwyższe standardy. CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

GROUPON

W imieniu firmy Groupon z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować zespołowi CBRE za współpracę przy projekcie renegocjacji obecnej umowy najmu dotyczącej powierzchni biurowej firmy Groupon w budynku biurowym Millennium Plaza. W efekcie prowadzonych rozmów nasza firma otrzymała nową umowę najmu gwarantującą odświeżenie obecnej powierzchni oraz uzyskała nowe warunki komerycjne, dzięki którym byliśmy w stanie wygenerować znaczące oszczędności.

Ich znajomość lokalnego rynku nieruchomości, duże zaangażowanie, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość oraz rzetelność sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie. 

Panowie Paweł Dobrowolski oraz Rafał Wdowczyk z ramienia firmy CBRE stworzyli w naszej opinii rzetelny oraz odpowiedzialny i godny polecenia zespół.

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

PZPN

W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, chcielibyśmy podziękować zespołowi CBRE za współpracę przy projekcie renegocjacji dotyczących obecnie zajmowanej powierzchni biurowej oraz negocjacji nowych warunków umowy najmu z możliwością dalszego przedłużenia kontraktu na czas nieokreślony. W efekcie prowadzonych rozmów nasza firma otrzymała dodatkowe miejsca parkingowe, jak i nową, dodatkową część powierzchni najmu spełniającą standardy naszej firmy. 

Dedykowany zespół wykazał się dużym zaangażowaniem, profesjonalnym realizowaniem obowiązków. Wszelkie działania przebiegały sprawnie, terminowo oraz rzetelnie. Państwo Monika Strzelecka oraz Rafał Wdowczyk z ramienia firmy CBRE stworzyli w naszej opinii kompetentny oraz odpowiedzialny i godny polecenia zespół.
CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, któego mamy przyjemność rekomendować do współpracy. 

SHARP

W imieniu firmy SHARP z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować zespołowi CBRE za współpracę przy projekcie renegocjacji obecnej umowy najmu dotyczącej powierzchni biurowej firmy SHARP w kompleksie biurowym Poleczki Business Park. W efekcie prowadzonych rozmów nasza firma otrzymała nową umowę najmu gwarantującą odświeżenie obecnej powierzchni oraz uzyskała nowe warunki komercyjne dzięki którym byliśmy w stanie wygenerować znaczące oszczędności. 

Znajomość lokalnego rynku nieruchomości, duże zaangażowanie, profesjonalne realizowanie obowiązków sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie. 

Panowie Miłosz Michalski i Paweł Dobrowolski z ramienia firmy CBRE stworzyli w naszej opinii rzetelny oraz odpowiedzialny i godny polecenia zespół.

Rekomendujemy zespół CBRE do współpracy przy pozyskiwaniu nowej powierzchni biurowej.

 

Carlsberg Polska

W związku z podpisaniem umowy najmu biura w nowej lokalizacji The Park, chcielibyśmy złożyć na Pana ręce podziękowania dla Pań z zespołu CBRE: Katarzyny Żyluk oraz Magdaleny Godlewskiej.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, która na każdym etapie projektu charakteryzowała się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do Klienta. Proces był przeprowadzony z uwzględnieniem efektywnego planowania oraz podjęcia odpowiedzialności za jego egzekucję. Wysoko oceniamy wiedzę i doświadczenie p. Żyluk i p. Godlewskiej, które w całym procesie z ogromnym zaangażowanie, służyły profesjonalnym doradztwem.

Powyższe w połączeniu z wysoką jakością obsługi Klienta, elastycznym podejściem i budowaniem dobrych, biznesowych relacji z Klientem sprawia, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Państwem.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce p. Katarzyny Żyluk za wyjątkową troskę, elastyczność i dyspozycyjność. 

Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A.

Centrum Bankowo – Finansowe Nowy Świat S.A.has been cooperating with CBRE for a long time during the commercialization process of Nowy Świat 2.0.

 

CBRE provided excellent team of qualified specialists. Landlord Representation Team are excellent at leasing office space prepared for demanding clients.

 

During our cooperation we appreciated especially the quality of work done, quick reaction to our needs and dynamic action.

 

We believe CBRE is a trustworthy company offering accurate and actual knowledge of the local market.

 

We are highly satisfied with the CBRE service and we believe that CBRE is well worth our recommendation.

CATALYST CAPITAL

Due to very successful cooperation with CBRE Office, I would like to recommend their services to all companies looking for an expert in landlord representation.

CBRE is leasing our Moniuszki 1A building on the Moniuszki Street, Warsaw, continuously since 2013 year. During our cooperation it proved to be professionals, implementing all services solid and on time. We could count on a professional advice from employees of CBRE at any case and at any level of leasing of our property.

Special attention should be the communication, openness of the company's employees and their high qualifications and skills. This make communication with CBRE company an extremely simple and fast, and the whole cooperation easy, efficient and seamless.

IMMOFINANZ Services Poland

We have great pleasure in expressin our appreciation to the Landlord Representation Team in Office Department at CBRE. Immofinanz has been cooperating with CBRE for a long time during the commercialization process of Nimbus Office in Warsaw. 

CBRE provided a variety of services including transaction management, lease advisory. 

Quality sevices, ability to meet deadlines, flexibility and a positive approach to our requests are testament to the professionalism and experience of CBRE and its employees. The company assigned world class collaboration, always putting the customer first. The team has great in-depth and up-to-date knowledge of the local office market. The possibility of customizing the functional solutions to individual preferences and specific characteristics of our market proved to be a great asset.

The CBRE team actively supported our company throughout the entire transaction process demonstrating full commitment in fullfiling the assigned duties. 

We are fully satisfied with CBRE's services and believ that it is a professional business partner whom we recommend with pleasure.

PKO FINANCIAL SERVICES

W imieniu firmy Pekao FS z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować za współpracę podczas procesu renegocjacji umowy dotyczącej przestrzeni biurowej w Warszawie. CBRE zapewniło wspaniały zespół wykwalifikowanych specjalistów w składzie Joanna Kalinowska oraz Rafał Wdowczyk.

Podczas naszej współpracy szczególnie ceniliśmy sobie jakość wykonanej pracy, elastyczność w reagowaniu na nasze potrzeby i dynamikę w działaniu. CBRE na każdym etapie naszej pracy pokazywało profesjonalizm i rzetelność oraz doskonałą wiedzę na temat lokalnego rynku. Jesteśmy zadowoleni z usług świadczonych przez CBRE i wierzymy, że jest to firma godna polecenia.

POCZTA POLSKA

W imieniu firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie chciałabym podziękować za współpracę podczas procesu negocjacji umowy najmu.(…) Podczas harmonijnie przebiegającej współpracy szczególnie doceniliśmy jakość wykonanej pracy, elastyczność w reagowaniu na nasze potrzeby i dynamikę w działaniu.CBRE, na każdym etapie pracy wykazywała profesjonalizm oraz rzetelność, posiadając przy tym dokładną i aktualną wiedzę na temat lokalnego rynku.

Jesteśmy zadowoleni z usług świadczonych przez CBRE i wierzymy, że jest to firma godna polecenia.

LAUREATE

CBRE BCD understood our needs and worked hard with us to reduce costs, reducing design costs by over 50% and construction costs by over 40% by hard-nosed commercial negotiation and sensible scope-reduction.
Concluding, we valued the support of CBRE BCD and would have no hesitation recommending them to any Client requiring high quality Project Management services.

We appointed CBRE to provide Project Management support in respect of adaptations / completion office project (Circa 1 000m2 customer support facility and headquarters), in Gdańsk, Poland. (…). They were responsive and gave solid advice, which allowed us to make the fast decisions necessary to achieve a very tough deadline for commencingour business activity

URPL

Niniejszym Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą
w Warszawie informuje o współpracy z firmą CBRE Sp. z o. o.,w zakresie wynajmu powierzchni biurowej.

Nasze doświadczenia dotyczące tej współpracy wskazują na wysoką jakość usług świadczonych przez ww. firmę. Ich znajomość rynku nieruchomości, zaangażowanie w pracę oraz umiejętności interpersonalne sprawiły,
że realizacja projektu przebiegła planowo i harmonijnie. CBRE stworzyło w naszej opinii rzetelny oraz odpowiedzialny i godny polecenia zespół.

ICBC

EEE

As the global estate management partner of ICBC, CBRE possesses abundant experience in property management and renovation. Your excellent team has done great favor and spared every effort in helping us select the office site and coordinate with the designing company, IT facility provider, furniture supplier, telecommunication carrier, and completed the whole project up to the minute. We highly appreciate your help and suport.

AON HEWITT
Aon Hewitt has been working with CBRE in the process of finding a new office space in Kraków in an office building that meets the highest location standards and unique architectural solutions(…)

CBRE provides a great team of skilled professionals and that is one of the reasons for such a good cooperation. In our relations, we especially value the quality of work done, flexibility in responding to our needs and the dynamics in action. CBRE, at every stage of our work shows professionalism and integrity. We find CBRE as the one that can actually use their global knowledge on the local market.

We are pleased with the services provided by CBRE and believe it to be worth recommending.
GEA PROCESS ENGINEERING
SP. Z.O.O

W imieniu firmy GEA Process Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305), chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm osób, z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie renegocjacji umowy obecnej powierzchni biurowej. Ich znajomość rynku nieruchomości, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość, rzetelność oraz duże zaangażowanie sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie.

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

IDEAL IDEA

Firma Ideał Idea od lat współpracuje z CBRE przy procesie komercjalizacji kompleksów biurowo-magazynowych IdealIdea Park. CBRE zapewnia wspaniały zespół wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów. Panowie Rafał Wdowczyk oraz Aleksander Kuźniewski doskonale łączą wynajem powierzchni biurowych i magazynowych przygotowanych specjalnie pod wymagających klientów. W naszej współpracy, szczególnie cenimy jakość wykonanej pracy, sprawność w reagowaniu na nasze potrzeby, oraz dynamikę w działaniu.

CBRE na każdym etapie naszej współpracy pokazuje profesjonalizm i rzetelność.

Uważamy CBRE za firmę godną zaufania, która posiada dokładną i aktualną wiedzę na temat lokalnego rynku.

Jesteśmy zadowoleni z usług świadczonych przez CBRE i wierzymy, że jest ona godna polecenia.

CTL LOGISTICS

W imieniu firmy Grupa CTL Logistics z siedzibą w Warszawie, chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm osób,
z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie podnajmu obecnej powierzchni biurowej oraz znalezieniu nowej, efektywnej powierzchni biurowej w doskonałej lokalizacji. Firma CBRE poprzez optymalizację powierzchni
w stosunku do naszych potrzeb zapewniła nam wygodne warunki pracy oraz wynegocjowała bardzo korzystne warunki finansowe. Ich znajomość rynku nieruchomości, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość, rzetelność oraz duże zaangażowanie sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie(…)

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

SCHOENHERR Cvar Sp.k.

W imieniu firmy Schoenherr Cvak Sp.k. z siedzibą w Warszawie, chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm osób,
z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie wynajmu powierzchni biurowej dla naszej kancelarii. Firma CBRE zapewniła nam wygodne warunki pracy oraz pomogła dostosować ofertę wynajmującego do naszych potrzeb. Znajomość rynku nieruchomości, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość, rzetelność oraz duże zaangażowanie sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie.

UPM KYMMENE

W imieniu firmy UPM z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować zespołowi CBRE za współpracę przy projekcie renegocjacji umowy najmu. W efekcie prowadzonych rozmów nasza firma otrzymała nową powierzchnię, wykończoną pod klucz, w obecnym budynku biurowym Orco Tower, spełniającą standardy naszej firmy. Ich znajomość lokalnego rynku nieruchomości, duże zaangażowanie, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość oraz rzetelność sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie.

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

LEGG MASON

Mam przyjemność wyrazić uznanie dla firmy CBRE, która wspierała firmę Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (obecnie Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) w projekcie poszukiwania dodatkowej powierzchni biurowej oraz w relokacji firmy do budynku biurowego Senator w Warszawie.

Do zadań CBRE należało w pierwszej kolejności pozyskanie dodatkowej powierzchni biurowej w budynku Metropolitan w Warszawie, przy zagwarantowaniu korzystnych stawek czynszu. Drugi etap współpracy obejmował relokację firmy Legg Mason do budynku biurowego Senator(…)

Firma CBRE wykazała się profesjonalizmem w realizacji obowiązków, terminowością, rzetelnością oraz pełnym zaangażowaniem. W naszej ocenie CBRE to sprawdzony, godny zaufania i profesjonalny partner, którego mam przyjemność rekomendować do współpracy.

AECOM

W imieniu firmy AECOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować za profesjonalizm osób,
z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy projekcie znalezienia nowej powierzchni biurowej spełniającej standardy naszej firmy. CBRE wspierało nas również przy procesie negocjacji umowy w biurowcu Ambassador na warszawskim Mokotowie.

Ich znajomość rynku nieruchomości, profesjonalne realizowanie obowiązków, terminowość, rzetelność oraz duże zaangażowanie sprawiły, że proces przebiegł szybko i sprawnie.

CBRE to sprawdzony i godny zaufania partner, którego mamy przyjemność rekomendować do współpracy.

DONG ENERGY

Firma CBRE współpracuje z DONG Energy Renewables Polska od ponad roku zapewniając wsparcie w zakresie doboru i najmu powierzchni biurowych. Owocem współpracy jest objęcie prawie tysiąca m2 w budynku klasy A, która idealnie odpowiada naszym wymaganiom.

Panowie Miłosz Michalski i Kamil Tyszkiewicz, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, w trakcie całego procesu wykazali się nie tylko profesjonalizmem i rzetelnością, ale również otwartością na pomoc i dialog w sytuacjach niestandardowych, wymagających szybkiego działania.

Z przyjemnością polecam usługi firmy CBRE.

HAYS

Firma CBRE Sp. z o.o. uczestniczyła w pośrednictwie nieruchomości dla głównego biura HAYS Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Proces pośrednictwa nieruchomości zakończył się renegocjacją obowiązującej HAYS Poland Sp. z o. o. umowy najmu w budynku Lumen w Warszawie, powierzchnia najmu 1.265 m kw.

AXELLUS

W imieniu firmy Axellus z siedzibą w Warszawie chcielibyśmy podziękować za współpracę podczas procesu pozyskania nowej powierzchni biurowej oraz negocjacji umowy najmu. CBRE zapewniło wspaniały zespół wykwalifikowanych specjalistów w składzie Łukasz Kałędkiewicz oraz Rafał Wdowczyk.

Zaangażowanie w pracę oraz umiejętności interpersonalne sprawiły, że realizacja projektu przebiegła planowo i harmonijnie.
CBRE na każdym etapie naszej pracy pokazywało profesjonalizm i rzetelność oraz doskonałą wiedzę na temat lokalnego rynku.
Jesteśmy zadowoleni z usług świadczonych przez CBRE i wierzymy, że jest to firma godna polecenia.

BANK BPH

Bank BPH S.A. appointed CBRE Sp. z o.o. as Transaction Manager, Real Estate Broker and Project Manager in respect of its planned relocation and consolidation project in Gdańsk, Poland, a 2 phase scheme in excess of 20 000sq m. The lease transaction was successfully closed in April 2012.

CBRE's experience of the local Gdańsk market was invaluabte to BPH as it facilitate the rapid preparation of long and short-lists of suitable properties. CBRE's Building Consultancy team worked closely supporting there transaction colleagues assisting in developing a detailed Client brief as part of the RFP, preparing detailed technical comparisons of the shortlisted buildings, assisting with space planning reviews and budget advice for non-landlord items. The Transaction team used this support in the preparation of detailed cash flow analyses, which we found both detailed and elear to use.

A huge amount of work was done in a remarkably short period of time by the CBRE team, who worked very well with our in-house specialists.
At the time of writing, CBRE continue to provide Project Management services, according to the agreement.
We have no hesitation in recommending CBRE to occupiers expecting a world-class service.

AVIVA

Firma CB Richard Ellis Polska Sp. z o.o. bardzo pomogła nam w wyborze lokalizacji siedziby jednego z Oddziałów Aviva. Profesjonalizm w znajomości rynku nieruchomości i zrozumienie potrzeb klienta wzbudził nasze uznanie. Zaangażowanie pracowników pozwoliło na szybkie przeanalizowanie wielu wariantów, co zaowocowało podjęciem najbardziej optymalnych decyzji.

Polecamy usługi CBRE jako firmy, która swoja wiedzą i wsparciem jest w stanie spełnić oczekiwania klienta.

KONSALNET

Firma CBRE wspierała Konsalnet w projekcie konsolidacji wykorzystywanych przez naszą firmę powierzchni biurowych w Warszawie.

Zadaniem CBRE było pozyskanie odpowiedniej dla tak dużej firmy, jak Konsalnet powierzchni biurowej, z gwarancją korzystnych stawek czynszu. Zapotrzebowanie obejmowało 8 500 mkw. powierzchni biurowej. (…)Atutem był krótki czas trwania procesu negocjacji z wynajmującym - zaledwie 6 miesięcy.

Zespół specjalistów CBRE(...) zapewnił kompleksową i kompetentną obsługę.

Firma CBRE wykazała się profesjonalizmem, terminowością, rzetelnością, dużym zaangażowaniem oraz wsparciem na każdym etapie współpracy. Dlatego z przyjemnością rekomendujemy ją do współpracy.