X

Kontakt


Adresat:

Temat:


(*) Czerwone pola zawierają błędy
Wiadomość została wysłana
x

Rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymać dostęp do osobistej platformy klienta:

 • Dostęp do Twoich plików
 • Prezentacje i publikacje tylko dla Ciebie
 • Komunikacja z doradcą CBRE
Captcha image przeładuj
(*) Czerwone pola zawierają błędy
X

Nie masz czasu
szukać ofert?


Znajdziemy je dla Ciebie. Określ, co Cię interesuje, a nasz doradca bezpłatnie wyszuka i zarekomenduje Ci najciekawsze oferty.

Pozostaw dane kontaktowe

Skontaktujemy się z Tobą z propozycją ofert spełniających Twoje oczekiwania.


(*) Czerwone pola zawierają błędy
X

Regulamin


© 2014 CBRE sp z o.o. .CBRE oświadcza, iż niniejsza informacja pochodzi ze źródeł, które uważa za wiarygodne. Prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej wydajności nieruchomości. Użytkownik i jego doradcy winni przeprowadzić szczegółową, niezależną analizę nieruchomości, aby stwierdzić czy dana nieruchomość spełni jego wymagania.

 • Warunki Korzystania z Serwisu
 • Niniejsze Warunki Korzystania („Umowa“) są formą mowy prawnej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i CBRE, Inc. („CBRE“, „my“, „nas“, „nasz“, „naszego“) i określają, pomiędzy innymi, zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.officego.pl oraz http://www.industrialgo.pl (zwanego odtąd „Serwisami“).

  Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie; zmodyfikowana wersja Umowy zostanie zamieszczona pod adresem http://www.cbre.pl/pl_en/terms_of_use. Jeżeli Użytkowniknie zgadza się lub nie może dostosować się do wymogów niniejszej Umowy ze zmianami, prosimy o nie korzystanie z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmian w Umowie na stronach Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje Umowę ze zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostarczenia naszych produktów i usług każdemu w każdym czasie.

  Niniejsza Umowa zawiera wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się na regulamin i warunki niniejszej Umowy bez żadnych zastrzeżeń, modyfikacji, uzupełnień lub skreśleń. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania z Serwisu zawartymi w niniejszej Umowie, nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu. W przypadku niezastosowania się do dowolnego zapisu niniejszej Umowy, Użytkownik może stracić dostęp do Serwisu z lub bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Upoważnieni Użytkownicy

  1.1 Dostępność. Aby móc korzystać z niniejszego Serwisu, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Niniejszym Użytkownik oświadcza, że (i) przeczytał i rozumie oraz zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz że (ii) ma ukończone co najmniej 18 lat. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się lub nie może dostosować się do zasad i warunków niniejszej Umowy, prosimy o nie wchodzenie na niniejszą stronę.

  1.2 Rejestracja. CBRE zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pewnych informacji dostępnych w Serwisie jedynie dla zatwierdzonych i zarejestrowanych Użytkowników. Jeżeli jakaś część Serwisu wymaga rejestracji w celu uzyskania do niej dostępu, Użytkownik zgadza się podać zgodne z prawdą informacje, w tym, w szczególności, nazwę Użytkownika i hasło, a także imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu oraz aktualny adres e-mail („informacje o koncie“). Użytkownik zgadza się podać dokładne informacje o koncie oraz aktualizować je, aby zapewnić ich dokładność. CBRE używać będzie informacji o koncie zgodnie ze swoją Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem http://www.cbre.pl/pl_en/privacy_policy, jak opisano w punkcie 6 niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojej nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o próbie jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia swojej nazwy Użytkownika, hasła lub konta. CBRE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z konta, a Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności CBRE, jej partnerów, spółki matki, spółki zależne, agentów, podmioty stowarzyszone i/lub licencjodawców, w zależności od wymogów, za wszelkie niewłaściwe, nieautoryzowane lub nielegalne użycia konta Użytkownika.

 2. Licencja na korzystanie z Serwisu

  2.1 Przyznanie licencji. CBRE przyznaje ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną licencję na dostęp i korzystanie z Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. CBRE zastrzega sobie wszelkie prawa i tytuły nieprzyznane w ramach niniejszej licencji w najszerszym możliwym zakresie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Surowo zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w ramach niniejszej Umowy.

  2.2 Ograniczenia. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) korzystać z Serwisu, aby reprodukować, przekazywać, wyświetlać lub rozpowszechniać materiałów chronionych prawami autorskimi na dowolnym nośniku lub za pomocą dowolnej metody, bez wyraźnej pisemnej zgody CBRE, (ii) kopiować, przechowywać, edytować, modyfikować, przygotowywać wszelkich prac pochodnych lub zmieniać w żaden sposób treści prezentowanych w niniejszym Serwisie, lub (iii) korzystać z naszego Serwisu w sposób naruszający warunki niniejszej Umowy. Serwis jest własnością CBRE i jest chroniony przez prawa autorskie Stanów Zjednoczonych i traktaty międzynarodowe. Użytkownik nie będzie udzielać dalszych licencji, dokonywać cesji, lub przenosić licencji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy. Wszelkie próby udzielania dalszych licencji, dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowiązków lub zobowiązań w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy jest nieważny.

 3. Dodatkowe ograniczenia

  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (a) podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub prezentować nieprawdziwy związek Użytkownika z inną osobą lub podmiotem; (b) prowadzić działań takich jak spamowanie, flooding, zbieranie adresów e-mail lub innych danych osobowych, spidering, screen scraping, database scraping lub innych działań mających na celu uzyskania listy Użytkowników lub innych informacji, w szczególności, ofert nieruchomości dostępnych w witrynie; (c) wysyłać łańcuszków i piramid za pośrednictwem witryny; lub (d) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć stan Serwisu lub przeszkadzać innym w prawidłowym korzystaniu z Serwisu.

 4. Prawa autorskie i własność intelektualna

  4.1 Użytkownik potwierdza, że CBRE jest właścicielem lub ma licencje na wszelkie tytuły i prawa autorskie oraz treści prezentowane w Serwisie. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do wszelkich licencjonowanych treści umieszczonych w Serwisie są własnością posiadaczy tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i traktatami oraz podlegać ograniczeniom zgodnie z takimi prawami lub traktatami.

  4.2 Zamieszczone zdjęcia są własnością ich właścicieli; ich użycie bez wyraźnej pisemnej zgody właścicieli jest zabronione.

 5. Znaki towarowe i znaki towarowe stron trzecich

  Poniżej przedstawiono zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe CBRE: CBRE i jej logo,a także pewnie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga CBRE (zbiorowe określane „znakami towarowymi CBRE“) używane w ramach dostarczania przez CBRE towarów i usług. Serwis może zawierać znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga stron trzecich. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo w związku z znakami towarowymi CBRE lub znakami towarowymi stron trzecich.

 6. Polityka prywatności

  O ile nie zostało to uwzględnione w niniejszej Umowie, korzystanie z Serwisu podlega Polityce Prywatności CBRE, która zostaje włączona do Umowy na mocy niniejszego odwołania. Należy przeczytać i zrozumieć warunki polityki prywatności CBRE. CBRE może współpracować z każdą instytucją, urzędnikami państwowymi lub osobami trzecimi i ujawnić im informacje (w tym informacje dotyczące konta Użytkownika) bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w związku z jakimkolwiek dochodzeniem, postępowaniem lub roszczeniem wynikającym ze stwierdzonego naruszenia bądź złamania prawa związanego lub niezwiązanego z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z niniejszego Serwisu.

 7. Przesłane materiały i inne informacje

  Jeżeli Użytkownik przesyła nam lub zamieszcza w Serwisie dowolną ofertę nieruchomości, oświadczenie, komentarz, opinię, sugestię lub dowolną pracę swojego autorstwa (łącznie zwane „materiałami“), w tym, bez ograniczeń, materiały dotyczące wszelkich naszych produktów lub usług, nie mają one charakteru tajnego lub poufnego i mogą zostać wykorzystane przez CBRE w dowolny sposób. Prosimy o nie przesyłanie nam żadnych materiałów, które, zdaniem Użytkownika, mogłyby zawierać informacje poufne lub zastrzeżone. Żadne materiały przesłane nam nie będą traktowane jako poufne. Nie prowadzimy procesu pre-selekcji materiałów i nie jesteśmy zobowiązani do czytania jakichkolwiek materiałów nam przesłanych. Przesyłając lub dostarczając nam materiały: (i) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że materiały są jego autorstwa i że żadna strona trzecia nie ma do nich praw, oraz że nastąpiło zrzeczenie się wykonywania wszelkich osobistych praw autorskich, oraz (ii) przyznaje nam wolne od opłat, niezastrzeżone, globalne, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne i w pełni zbywalne oraz podlegające udzielaniu dalszych licencji, prawo i licencję do korzystania, reprodukowania, publikowania, dystrybuowania, wyświetlania, tłumaczenia, podsumowywania, modyfikowania lub zmieniania takich materiałów (w części lub w całości) i/lub do wykorzystania ich w innych pracach w dowolnej formie, mediach, technologii - znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, według własnego uznania, z podaniem lub nie, imienia i nazwiska Użytkownika.

 8. Czas obowiązywania Umowy

  Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez CBRE.

 9. Disclaimers

  9.1 Serwis (oraz wszelkie treści w nim zamieszczone) jest dostarczany „taki, jaki jest”. Użytkownik korzysta z niniejszego Serwisu na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, CBRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub innych gwarancji tytułu lub nienaruszalności. CBRE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że niniejszy Serwis będzie wolny od strat, zniszczeń, szkód, uszkodzeń, napadów, wirusów, zakłóceń, działalności hakerskiej lub innych naruszeń bezpieczeństwa i CBRE zrzeka się wszelkie